International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

 For English, please scroll down.

 

„Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

6 - 8 ноември 2019 г.

 

Тази тридневна конференция има за цел да събере на едно място натрупаните до този момент данни, опит, добри практики и предизвикателства в областта на деинституционализацията (ДеИ), като същевременно даде възможност на участниците за рефлексия и дебат. В глобалния контекст на тази реформа събитието ще вземе предвид процеса на ДеИ в рамките на ЕС, като се съсредоточи върху специфичните му национални характеристики  и върху преодоляване на липсващата връзка между натрупани знания и взимане на решения в ДеИ.

Конференцията ще представи данни за процесите на ДИ през обединяващия въпрос „Как трябва да инвестираме в промяната, произтичаща от ДеИ?“

В рамките на конференцията дискусиите ще бъдат подчинени на три основни под-въпроса:

 • До каква степен ДеИ създава отношения на привързаност и осигурява необходимите условия за развитие на децата?

 • Къде и как трябва да се правят инвестиции, за да бъдат гарантирани тези взаимоотношения и условия?

 • Кои инвестиции са ефективни и как измерваме тяхната ефективност?

За да отговори на тези въпроси, конференцията ще:
 • отвори пространство за размисъл, давайки шанс на участниците в ДеИ да се позиционират в тази мащабна и сложна социална промяна;
 • улесни обмена на знания;
 • вдъхнови и мотивира участниците да определят стратегическите области за инвестиции в създаването на ефективни механизми за грижи за децата и семействата, основани на доказателства.

Презентатори

Кевин Браун, директор на Центъра по криминалистика и фамилна психология, Университет на Нотингам; Питър Фугъл, директор клинични служби, Национален център за деца и семейства, Ана Фройд, Великобритания; Чарлз Х. Зеена, професор по психиатрия и педиатрия и заместник-председател по детска и юношеска психиатрия в университета Тюлан в Ню Орлиънз; проф. Нейтън А. Фокс, Университет Мериленд, катедра за човешко развитие и количествена методология; Чарлз А. Нелсън III, професор по педиатрия и невронауки, Харвард; Жана Хейнсуърт, Генерален секретар на  Eurochild, Робърт Гилиган, професор по социална работа и социална политика, Тринити Колидж, Дъблин;  Франк Оберклайд, почетен професор по педиатрия, Университет Мелбърн; д-р Стела Григораш, 
UNICEF ECARO; Анди Билсън, професор по социална работа, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания.

Организатори
Министерство на труда и социалната политика на Република България; Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет; Фондация „Сийдър“; УНИЦЕФ; SOS Детски селища; Еurochild; „Надежда и домове за децата“; Фондация Лумос.

Участници
В конференцията ще участват експерти със световен изследователски и практически опит в различни области на ДИ: над 200 представители на университети и образователни институции, Европейската комисия, държавни структури, международни и местни НПО, доставчици на услуги, специалисти по детски политики и закрила на детето от цяла Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ.
Мнението на родителите и децата ще получи особено внимание.
Ще бъде отделено специално място на млади изследователи в областта на благосъстоянието на децата за представяне на техни данни.

Очакван резултат
Участниците ще се обединят около специфични изводи и насоки за инвестиции в реформата на грижите за деца и увеличаването на капацитета за разработване и прилагане на политики за ДИ, основани на доказателства.


 


 

DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE

6-8 November 2019This three day conference aims at sharing and discussing relevant data and experience, promising practices and challenges in the field of Deinstitutionalisation (DI). Within the global context of this reform, the event will take an EU perspective, focusing on the reform’s specific national characteristics and on bridging the gap between the accumulated knowledge and decision-making in DI.
The conference will document the lessons learnt concerning the DI processes under the overarching question “How should we invest in the change DI has generated?”
Within it, three key sub-questions will guide the discussions:

 • To what extent does DI facilitate attachment relationships and provide the necessary conditions for child development?

 • Where and how should investments be made to ensure these relationships and conditions?

 • Which investments are effective and how do we measure their effectiveness?

In order to answer these, the conference will:

 • open up space for reflection, giving the DI actors a chance to position themselves in  this large-scale and complex social change;

 • facilitate the exchange of knowledge;

 • inspire and motivate participants to identify strategic investment areas by creating evidence-based, effective childcare and family care mechanisms.
   

Key-note speakers
Prof. Kevin Browne, Director of Centre for Forensic and Family Psychology, School of Medicine, University of Nottingham; Prof. Peter Fuggle, Director of Clinical Services, Anna Freud National Centre for Children and Families, UK; Charles H. Zeanah, Professor of Psychiatry and Pediatrics, and Vice-Chair for Child and Adolescent Psychiatry at the Tulane University School of Medicine in New Orleans;  Nathan A. Fox,  Distinguished University Professor at the University of Maryland in the Department of Human Development and Quantitative Methodology; Charles A. Nelson III, Professor of Pediatrics and Neuroscience, Harvard Medical School; Jana Hainsworth, Secretary General of Eurochild; Robert Gilligan, Professor of Social Work and Social Policy, Trinity College, Dublin; Prof. Frank Oberklaid, Honorary Professor of Paediatrics, University of Melbourne; Stela Grigoras
UNICEF ECARO; Andy Bilson, Emeritus Professor in Social Work, University of Central Lancashire .

Organisers
Ministry of Labor and Social Policy of the Republic of Bulgaria; Know-how Center for Alternative Care for Children, New Bulgarian University; Cedar Foundation; UNICEF; Eurochild; SOS Children's Villages; Hope and Homes for Children; Lumos Foundation.

Participants
The conference will bring together experts with world-class research on and practical experience of DI’s different aspects. Over 200 representatives from universities and educational bodies and training organisations, the European Commission, national authorities, international and local NGOs, service providers, child policy and child protection professionals from across Europe, Australia, Central Asia and the USA, will participate.
Parents’ and children’s views will receive particular attention.
Young researchers in the area of ​​child welfare will be given dedicated space to present their results.

Expected outcome
The participants will agree on a set of conclusions and guidelines for investment in childcare reforms and increasing the capacity for evidence-based DI policy development and implementation.